(၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္

(၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆု ထီဖြင့္ပြဲ
ထီေပါက္စဥ္ Up To date

သိန္း ၁၅၀၀၀ ကဃ ၆၄၃၄၂၅
သိန္း ၁၀၀၀၀ ခ ၃၉၉၁၂၄
သိန္း ၅၀၀၀ ဎ ၅၀၂၉၃၈
သိန္း ၅၀၀၀ ဒ ၉၉၉၆၀၃
သိန္း ၂၀၀၀ ဍ ၆၉၅၉၃၀
သိန္း ၂၀၀၀ ဟ ၉၅၉၈၅၇
သိန္း ၂၀၀၀ သ ၆၅၀၁၇၁
သိန္း ၂၀၀၀ ဟ ၃၁၂၄၁၀
သိန္း ၂၀၀၀ ရ ၂၁၇၈၃၅
သိန္း ၂၀၀၀ ရ ၅၁၂၆၁၉
သိန္း ၁၀၀၀ ဇ ၅၄၉၂၃၃
သိန္း ၁၀၀၀ ကက ၇၆၀၈၈၆
သိန္း ၁၀၀၀ ဆ ၈၇၅၇၄၉
သိန္း ၁၀၀၀ ကက ၁၅၅၀၇၉
သိန္း ၁၀၀၀ လ ၇၃၃၁၂၁
သိန္း ၁၀၀၀ မ ၆၇၄၇၇၀
သိန္း ၁၀၀၀ ဏ ၄၀၁၉၇၇

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၃ သိန္း ဆုမ်ား
ဋ ၈၅၇၄၈
ဏ ၃၉၆၉၁
စ ၈၉၃၀၁
ကဆ ၈၀၁၄၇
ကခ ၈၃၁၃၉
က ၂၀၄၆၆
ကဆ ၈၂၃၇၅
င ၇၆၃၆၆
က ၁၆၇၄၀
ဠ ၃၆၈၈၈
ဈ ၃၁၃၁၃
သ ၈၁၄၉၃
ရ ၈၈၀၆၀
ဗ ၂၈၉၇၁
ကဃ ၇၄၄၇၇
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္း ဆုမ်ား
ဝ ၅၀၈၀
ကဃ ၂၀၂၅
ဃ ၁၉၂၁
ကဆ ၇၄၂၈
ည ၈၉၁၀
ဖ ၉၄၈၉
ဒ ၉၃၅၇
ဍ ၁၂၈၁
ရ ၃၉၉၉
ဗ ၃၉၄၇
ကဂ ၃၀၈၂
ဓ ၆၈၀၆
ဈ ၆၅၅၄
ဏ ၉၁၃၇
ဓ ၁၅၃၃
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္း ဆုမ်ား
ဠ ၇၇၂
ကဂ ၁၈၅
ကဂ ၉၉၇
စ ၁၅၅
ဏ ၇၅၄
ည ၇၉၀
ကဃ ၅၀၁
ကဃ ၈၉၃
ဏ ၉၄၈
ဓ ၆၇၄
ယ ၆၅၅
ဋ ၇၄၈
ဠ ၁၁၁
အ ၃၃၈
သ ၇၃၉
ဎ ၄၇၄
ဋ ၆၉၅
က ၁၅၅
ဓ ၇၈၀
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား
ည ၁၁
ဝ ၄၈
ဝ ၈၅
ဍ ၉၇
ဋ ၈၄
ည ၉၅
ကဆ ၉၉
ဆ ၉၄
ဝ ၃၃
ဌ ၄၀
ဝ ၃၃
ခ ၂၀
ဌ ၄၀
ဎ ၉၆
ဆ ၆၅
ည ၉၁
ကဆ ၂၁
ဃ ၃၅
ဍ ၆၆
ဏ ၉၃
ဗ ၄၆
န ၆၃

သိန္းငါးရာ
တ ၇၃၄၈၀၃
ဃ ၈၅၀၆၅၉
ည ၇၉၅၃၆၇
မ ၆၇၈၁၁၁
ဆ ၉၁၄၈၀၃
ဟ ၆၆၂၅၃၇
ဂ ၄၈၂၈၁၀
ဘ ၅၀၇၁၁၉
ကဂ ၄၀၃၃၈၆
ဘ ၉၅၀၃၀၇
ခ ၂၁၇၅၉၄
ကဆ ၇၇၉၄၆၄
ဂ ၂၉၉၀၁၇
ဌ ၅၉၃၁၅၉
တ ၂၈၂၁၈၅
သ ၉၃၅၈၃၄
ဍ ၇၃၆၆၉၀
ဌ ၂၉၉၇၈၉
ဍ ၉၃၈၈၃၃
ရ ၂၀၃၁၃၇
🤡သိန္းႏွစ္ရာ
ဘ ၅၉၃၃၇၂
ရ ၉၅၂၂၅၁
ဆ ၈၇၉၂၄၇
ဖ ၉၉၉၀၇၈
စ ၇၉၅၅၇၅
န ၃၁၄၄၈၇
ဋ ၈၄၃၀၁၀
အ ၈၁၆၀၅၁
ဗ ၆၄၅၆၁၈
ဆ ၈၆၂၇၅၀
ဂ ၉၅၇၄၀၇
ထ ၃၃၄၂၄၇
အ ၄၆၁၁၈၈
စ ၃၁၁၆၈၂
ဋ ၁၁၅၂၇၄
က ၄၅၄၉၈၂
ဃ ၄၆၆၉၅၇
ဍ ၅၄၈၆၁၄
ဝ ၅၄၀၁၃၀
ဌ ၈၆၇၇၇၇
ည ၁၅၉၃၀၈
မ ၈၈၀၆၁၈
ထ ၂၁၇၄၂၆

ထီဖြင့္ပြဲ မျပီးေသးပါ Edit လုပ္ျပီး ဒီပုိ႔စ္မွာဘဲ တင္ေပးထားပါမယ္ Share ထားပါ

Be the first to comment on "(၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*